investone

Investone SICAV a.s. získal oprávnění k činnosti fondu kvalifikovaných investorů dne 14.6.2022. Fond Investone SICAV a.s. (dále jen “InveStone”). InveStone je oprávněn vyvíjet svou činnost rovněž na základě zápisu společnosti do seznamu investičních fondů s právní osobností provedeného Českou národní bankou k datu 14.6.2022

Investone SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Fond Investone SICAV a.s. je nesamosprávným fondem kvalifikovaných investorů s právní osobností, jehož statutárním orgánem je společnost DELTA investiční společnost, a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha, IČO 0323205, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885, jejímž prostřednictvím je fond obhospodařován a administrován. Činnost depozitáře zajišťuje Československá obchodní banka, a.s.. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

 

Název fondu a podfonduInvestone SICAV a.s, Investone SICAV nemovitostní podfond
Typ fondu a podfonduFond kvalifikovaných investorů
Zaměření fondu a podfonduInvestice do nemovitostí
Frekvence úpisu investičních akcií (IA)kdykoliv, bez časového omezení
Cenný papírinvestiční akcie
Veřejná obchodovatelnostne
Doba trvání fonduNa dobu neurčitou (od 14.6.2022)
Minimální investice klienta1 mil. Kč (pro § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech)
Investiční horizont klientaStřednědobý, 5 let
Vstupní poplatekV průměru 3 % podle typu akcií
Obhospodařovatel a administrátor fonduDELTA investiční společnost, a.s.
DepozitářČSOB
AuditorApogel
Regulace a právní řádČeská národní banka a Česká republika
Zdanění výnosů fondusazbou 5 %
Zdanění zisku akcionářů – fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech

Legal information

*Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením, investiční radou ani analýzou investičních příležitostí. Kde je pojmenování “Fond” ve spojení se slovesem, to vyjadřuje souhrnné označení pro Investone SICAV a.s. a investicí do “Fondu” je míněno investicí do akcií Podfondu. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu (podfondu). Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Upozorňujeme, že hodnota cenných papírů se v čase mění a historické výsledky fondu (podfondu) nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice fondu (podfondu) podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu (podfondu). Zdanění fondu (podfondu) je stanoveno zákonem a mohou se do něj promítnout legislativní změny. Text uvedený na těchto webových stránkách nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Text uvedený na těchto webových stránkách není veřejným příslibem, použití ustanovení §2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby, se vylučuje. Detailní informace obsahuje statut fondu (podfondu) a sdělení klíčových informací (KID). Pro získání statutu fondu (podfondu) a KID prosím kontaktujte obhospodařovatele a administrátora fondu. Informace na těchto webových stránkách nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo postupovány přímo či nepřímo žádné jiné straně v celku ani po částech bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu fondu.

Investone SICAV a.s.

Sokolovská 675/9 186 00 Praha 8 – Karlín

IČO 17215528

Folllow us

*This document serves only for the purpose of providing information and promoting our services. It is not an invitation or offer to invest, nor does it provide investment advice or recommendations. Whenever the term 'Fund' is used in combination with a verb, it refers to 'Investone SICAV a.s.', and an investment in the 'Fund' implies an investment in the shares of the 'Subfund'. Before deciding to invest, you should read and understand the statute of the Fund (Subfund). The return on investment is not guaranteed. Please be aware that the value of securities fluctuates over time, and the past performance of the Fund (Subfund) does not guarantee or predict future results. Investing in the Fund (subfund) carries specific risks, which are outlined in the Fund's (Subfund's) statute. The tax implications of investing in the Fund (Subfund) are determined by law and may change due to legislative amendments. The content presented on this website does not constitute an offer or acceptance of a contract, its amendment, or a promise of a reward. The use of Section 2884 of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, pertaining to 'Obligations arising from a juridical act of a single person', is expressly excluded. Detailed information can be found in the Statute of the Fund (Subfund) and the Key Information Document (KID). To obtain these documents, please contact the Fund Manager and Administrator. The information on this website may not be copied, distributed, or forwarded, in whole or in part, to any other party without prior written permission from the statutory body of the Fund.

© 2024 Investone

Designed by NMDS and Wi™

Developed by Wi™