investone

Investiční fond Investone SICAV a.s. (dále jen “InveStone”) je oprávněn vyvíjet svou činnost na základě zápisu společnosti do seznamu investičních fondů s právní osobností provedeného Českou národní bankou k datu 14.6.2022

Investone SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Fond Investone SICAV a.s. je nesamosprávným fondem kvalifikovaných investorů s právní osobností, jehož statutárním orgánem je společnost DELTA investiční společnost, a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha, IČO 0323205, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885, jejímž prostřednictvím je fond obhospodařován a administrován. Činnost depozitáře zajišťuje Československá obchodní banka, a.s.. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

 

Název fondu a podfonduInvestone SICAV a.s, Investone SICAV nemovitostní podfond
Typ fondu a podfonduFond kvalifikovaných investorů
Zaměření fondu a podfonduInvestice do nemovitostních projektů
Frekvence úpisu investičních akcií (IA)kdykoliv, bez časového omezení
Cenný papírinvestiční akcie
Veřejná obchodovatelnostne
Doba trvání fonduna dobu neurčitou (od 14.6.2022)
Minimální investice klienta1 mil. Kč (pro § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech)
Investiční horizont klientaStřednědobý, 5 let
Vstupní poplatek0 - 3%
Obhospodařovatel a administrátor fonduDELTA investiční společnost, a.s.
DepozitářČeskoslovenská obchodní banka, a. s.
AuditorAPOGEO Audit, s.r.o.
Regulace a právní řádČeská národní banka a Česká republika
Zdanění výnosů fondusazbou 5 %
Zdanění zisku akcionářů – fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech

Právní informace

*Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením, investiční radou ani analýzou investičních příležitostí. Kde je pojmenování “Fond” ve spojení se slovesem, to vyjadřuje souhrnné označení pro Investone SICAV a.s. a investicí do “Fondu” je míněno investicí do akcií Podfondu. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu (podfondu). Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Upozorňujeme, že hodnota cenných papírů se v čase mění a historické výsledky fondu (podfondu) nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice fondu (podfondu) podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu (podfondu). Zdanění fondu (podfondu) je stanoveno zákonem a mohou se do něj promítnout legislativní změny. Text uvedený na těchto webových stránkách nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Text uvedený na těchto webových stránkách není veřejným příslibem, použití ustanovení §2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby, se vylučuje. Detailní informace obsahuje statut fondu (podfondu) a sdělení klíčových informací (KID). Pro získání statutu fondu (podfondu) a KID prosím kontaktujte obhospodařovatele a administrátora fondu. Informace na těchto webových stránkách nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo postupovány přímo či nepřímo žádné jiné straně v celku ani po částech bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu fondu.

Investone SICAV a.s.

Sokolovská 675/9 186 00 Praha 8 – Karlín

IČO 17215528

Sledujte nás

*Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jehož akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora DELTA investiční společnost, a.s.

 

Investiční společnost jakožto obhospodařovatel a administrátor fondu upozorňuje, že návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota investice do fondu (podfondu) může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Upozorňujeme, že předchozí výkonnost fondu (podfondu) ani odhadovaná výkonost v budoucnosti nezaručuje srovnatelnou či vyšší výkonnost v budoucím období. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu (podfondu) a sdělením klíčových informací (KID). Pro získání těchto dokumentů kontaktujte DELTA Investiční společnost, a.s. na info@deltais.cz.

Investice do fondu (podfondu) je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé investici. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu (podfondu). Investice do fondu(podfondu) podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu (podfondu), která mohou ovlivnit výkonnost fondu i podfondu a tím hodnotu investice.

© 2024 Investone

Designed by NMDS and Wi™

Developed by Wi™